Polityka prywatności

I. Dane Administratora Danych Osobowych

Klauzula informacyjna zgodna z RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma F.U. RADMED - Radosław Siałkowski z siedzibą: ul. Brzoskwiniowa 11 Ruziec, 87-400 Golub-Dobrzyń, posiadająca NIP: 8781494885. Nasza firma jest wyłącznym właścicielem marki sieci poradni dietetycznych „Przyjazny-Dietetyk”.

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 

a) zawarcia i wykonania umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO) 

b) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO) ,

c) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – 

d) marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO

e) wykrywania nadużyć i zapobiegania im (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c i 1f RODO) 

f) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1a RODO) .

 

3. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@przyjazny-dietetyk.pl lub pocztą tradycyjną: Inspektor Ochrony Danych, ul. Brzoskwiniowa 11 Ruziec, 87-400 Golub-Dobrzyń.

 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

5. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu wykonania umowy zawartej z podmiotem danych, 

 

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. wyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 

a) przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, agencje reklamowe, pośrednicy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, audytorskie oraz usługi doręczania korespondencji i przesyłek

b) producentom, z którymi kooperuje Administrator danych 

c) upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe,

d) naszym pracownikom, którzy współpracują z nami na podstawie stosownych umów.

 

 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

9. Pana/Pani dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres :

 

a) 5 lat od rozwiązania umowy z uwagi na brzmienie art. 74 ust.2 pkt 4 ustawy o rachunkowości oraz okres wynikający z tytułu wygaśnięcia i dochodzenia roszczeń,

b) jeśli przetwarzamy dane w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora, dane osobowe będziemy przetwarzać dla określonego celu do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c) jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania.

 

II. Inspektor Ochrony Danych

F.U. RADMED - Radosław Siałkowski posiada Inspektora Ochrony Danych — który chętnie pomoże Panu/Pani we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@przyjazny-dietetyk.pl lub pocztą tradycyjną: Inspektor Ochrony Danych, ul. Brzoskwiniowa 11 Ruziec, 87-400 Golub-Dobrzyń.

 

III. Cookies

Firma F.U. RADMED - Radosław Siałkowski na swoich stronach internetowych, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google).

Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):

wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;

stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;

tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników.

korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.

Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

IV. Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:

wysłać maila bezpośrednio na adres: kontakt@przyjazny-dietetyk.pl lub

wysłać maila do Inspektora Ochrony Danych na adres iod@przyjazny-dietetyk.pl lub

Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

V. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy profilowania.

 

VI. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

VII. Uprawnienia podmiotów danych

Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych;

sprostowania danych osobowych;

usunięcia danych osobowych;

ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

przenoszenia danych osobowych.

Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub

istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:

wysłanie maila bezpośrednio do naszej firmy na adres: kontakt@przyjazny-dietetyk.pl 

lub

wysłanie maila do Inspektora Ochrony Danych na adres: iod@przyjazny-dietetyk.pl

VIII. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IX. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.